Anayasa Mahkemesi Ne Dedi?

 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı  2010 yılı anayasa değişikliği referandumuyla verildi.
 • Ana amaç,  temel hak ve özgürlükler bazında  itibarımızı korumak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’den yapılan bireysel başvuruları mümkün olduğunca azaltmaktı.
 • Çünkü Türkiye, Rusya’dan sonra AİHM’de en fazla mahkümiyet alan ülkedir. (yargılamanın uzunluğunda  birinci,  hali hazırda bekleyen davalarda da ikinci.)
 • Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükler konusunda, evrensel doğal hukuk kurallarını benimsemiş AİHM ölçülerinde karar vermesi beklenir.
 • Kaldı ki  Türkiye temel hak ve özgürlüklerle ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda AİHM kararlarının esas alınacağını 2004 yılında  kabul etmişir.(AY 90)
 • Ve öyle de oldu! Anayasa Mahkemesi son derece önemli olan evrensel hukuk ilkelerini gözeterek, hala anayasasında demokratik hukuk devleti yazan bir ülkede yapılan twitter kısıtlamasının derhal kaldırılması yönünde kararını verdi.
 • Bu kararı neden mi verdi ?
 • Çünkü twitter,  milyonlarca kullanıcısı olan günümüz modern kitle iletişim aracıdır.
 • İfade özgürlüğü, demokratik toplumun temellerinden biridir. Toplumun gelişmesi ve bireyin kendini gerçekleştirmesinin vazgeçilmez bir koşuludur.
 • Mahkemelerin böyle bir kararı olmamasına rağmen TİB keyfi bir şekilde twitter.com isimli siteye erişimi engelleyerek, hukuk dışı bir müdahaleyle insanların bilgiye ulaşma ve  bilgiyi yayma hakkını da elinden almıştır.
 • TİB, Anayasa’da mutlak olarak yasaklanmış olan sansürü mümkün kılmıştır.
 • Çünkü engelleme sadece anılan sitelere değil, ileride paylaşılacak bilgilere de uygulanmış ve bir temel hak ve özgürlüğün ( düşünceyi açıklama ve yayma ) özüne dokunulmuş, bu hakkın  sınırları uygulama alanı bulamayacak ölçüde ihlal edilmiştir. ( AY 26// AY 13 )
 • Dolayısıyla TİB amacını aşarak, demokratik toplum düzeni için gerekli ve ölçülü olmayan bir kararla,  tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü hukuki dayanağı olmaksızın ihlal etmiş; verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararını, objektif olarak, olabilecek en kısa sürede yerine getirmeyerek ve hukuk devleti ilkesine aykırı bir şekilde mahkeme kararının yerine getirilmesi geciktirerek suç işlemiştir.( AY 138/4)
 • AYM kafesin anahtarını verdi.

 

Bu karar Türkiye’nin de imzasının bulunduğu temel hak ve özgürlükler yönünden evrensel hukuk kurallarını uygulayan AİHM düzeyinde  verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararıdır.  Başı sonu belli olmayan temel hak sınırlandırmalarının demokratik toplum düzenini tehdit eder hale geldiği ülkemizde Anayasa Mahkemesinin bu kararı örnek teşkil edecektir. Fakat ne yazık ki kendi hukukunu yaratma arzusu arayışında olanlar bu karara saygı duymadıklarını peşinen ifade ettiler. İdarenin hukuk tanımayan, mahkeme tanımayan uygulamalarının sonucu, Anayasa mahkemesi bireysel başvuruları kabul ederek bu durumu ivedilikle görüştü ve çok da hayırlı oldu. Aksi halde bu yargı kararlarını geciktirme oyunu devam edecek ve olan habersiz kalan milyonlara olacaktı. Hazır seçim de bitti, yapılanlar yapıldı, olanlar oldu. E artık açabiliriz Twiterı mivitırı! Sansür işlevini tamamladı. Sıra youtube da..

Leave a Reply